Välkommen till årsstämma i Climeon AB (publ)

Vem har rätt att delta?

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

  • dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende förhållanden per den 10 maj 2021, och
  • dels ha anmält sitt deltagande hos bolaget genom att avge sin poströst senast den 18 maj 2021 enligt anvisningarna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är bolaget genom Computershare AB tillhanda senast den 18 maj 2021.

För information om behandling av personuppgifter vänligen se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på stämman, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 10 maj 2021, så att sådan registrering kan beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende förhållanden per nämnda dag. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, som gjorts av förvaltaren senast den 12 maj 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning, ombud och fullmakt

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt i dokumentlistan nedan. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara Climeon genom Computershare AB tillhanda senast den 18 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas med post till Computershare AB, "Climeons årsstämma 2021”, Box 5267, 102 46 Stockholm eller via e-post till info@computershare.se. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär för den som vill poströsta genom ombud finns i dokumentlistan nedan på denna sida.

Viktig information med anledning av Covid-19

Med anledning av coronaviruset sker stämman genom poströstning. Ett anförande av VD:s kommer att publiceras på bolagets hemsida.

Anmälan

Deltagande anmäls genom att ha avgett sin poströst senast den 18 maj 2021 enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" ovan så att poströsten är bolaget genom Computershare AB tillhanda senast den 18 maj 2021.

 

DOKUMENT

Kallelse till årsstämma i Climeon AB (publ) VISA PDF
Valberedningens förslag, yttrande samt redogörelse VISA PDF
Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning VISA PDF
Poströstningsformulär VISA PDF
Fullmaktsformulär VISA PDF
Protokoll årsstämma Climeon AB (publ) inklusive bilagor VISA PDF