Välkommen till Climeons Årsstämma 2024

Aktieägarna Climeon AB (publ), 556846–1643 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024 kl. 15:00.

Årsstämman äger rum i Kista Gates lokaler med adress Torshamnsgatan 44 i Kista. Inregistrering kommer att ske med början kl. 14:30.

Efter avslutad årsstämma inbjuds de aktieägare som önskar till en guidad visning av bolagets testsite för att där bland annat kunna se HeatPower 300 i marinutförande. Notera att föranmälan krävs för deltagande vid visningen och att denna endast kan erbjudas till ett begränsat antal personer. Föranmälan görs i samband med anmälan till årsstämman enligt nedan.

 

REGISTRERING

Vänligen använd formuläret nedan för att registrera dig till Årsstämman i Climeon AB (publ).

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande  
 2. Val av ordförande på stämman  
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd  
 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning  
 5. Val av justerare  
 6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad  
 7. a) VD-anförande 
  b) Framläggande av årsredovisning med revisionsberättelser för bolaget och koncernen 
 8. Beslut om 
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och koncernen
  b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter  
 10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor  
 11. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande  
 12. Val av revisor/er  
 13. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner av B-aktier etc  
 14. Beslut om utgivande av teckningsoptioner inom ramen för nytt incentiveprogram  
 15. Övriga ärenden  
 16. Stämmans avslutande  

Rätt att delta stämman  

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

 • dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende förhållanden per den 6 maj 2024, och
 • dels ha anmält sig hos bolaget genom anmälan via bolagets hemsida på www.climeon.com/agm2024/ eller via e-mail till bolagsstamma@climeon.com alternativt per brev till Climeon AB, att. Årsstämma, Torshamnsgatan 44, 164 40 Kista senast kl. 16.00 den 10 maj 2024. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, eventuellt ombud eller biträden samt kontaktuppgifter uppges.

För information om behandling av personuppgifter vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på stämman, förutom att anmäla sig enligt ovan, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 6 maj 2024, så att sådan registrering kan beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende förhållanden per nämnda dag. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, som gjorts av förvaltaren senast den 8 maj 2024 beaktas vid den framställning av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägares rätt vid bolagsstämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakt skall vara daterad och underskriven och skall medtas i original till årsstämman. Företrädare för juridisk person skall medta bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida.

 

ÅRSSTÄMMA DOKUMENT

Kallelse till årsstämma 2024 i Climeon AB (publ) VIEW PDF
Valberedningens förslag motiverade yttrande och redogörelse 2024 VIEW PDF
Styrelsens förslag till beslut om incentiveprogram 2024 VIEW PDF
Bilaga A - Teckningsoptionsvillkor VIEW PDF
Fullmaktsblankett - Climeon AB (publ) årsstämma 2024 VIEW PDF

KONTAKT

Vänligen kontakta oss angående årsstämman via vår IR-e-postadress: