Välkommen till Climeons Årsstämma 2023

Climeon AB (publ), 556846–1643 årstämman 2023 hölls i Kista, Sverige den 16 maj 2023. 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande  
 2. Val av ordförande på stämman  
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd  
 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning  
 5. Val av justerare  
 6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad  
 7. a) VD-anförande 
  b) Framläggande av årsredovisning med revisionsberättelser för bolaget och koncernen 
 8. Beslut om 
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och koncernen
  b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter  
 10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor  
 11. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande  
 12. Val av revisor/er  
 13. Beslut avseende Instruktion till valberedningen
 14. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner av B-aktier etc  
 15. Beslut om utgivande av teckningsoptioner inom ramen för nytt incentiveprogram  
 16. Övriga ärenden  
 17. Stämmans avslutande  

Rätt att delta stämman  

Aktieägare som önskar delta årsstämman skall 

 • dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende förhållanden per den 8 maj 2023, och
 • dels ha anmält sig hos bolaget genom anmälan via bolagets hemsida på www.climeon.com/agm2023/ eller via e-mail till bolagsstamma@climeon.com alternativt per brev till Climeon AB, att. Årsstämma, Torshamnsgatan 44, 164 40 Kista senast kl. 16.00 den 12 maj 2023. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, eventuellt ombud eller biträden samt kontaktuppgifter uppges.

För information om behandling av personuppgifter vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta stämman, förutom att anmäla sig enligt ovan, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 8 maj 2023, att sådan registrering kan beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende förhållanden per nämnda dag. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, som gjorts av förvaltaren senast den 10 maj 2023 beaktas vid den framställning av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägares rätt vid bolagsstämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakt skall vara daterad och underskriven och skall medtas i original till årsstämman. Företrädare för juridisk person skall medta bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt bolagets hemsida

ÅRSSTÄMMA DOKUMENTET

Kallelse till årsstämma 2023 i Climeon AB VIEW PDF
Valberedningens förslag motiverade yttrande och redogörelse 2023 VIEW PDF
Bilaga - Instruktion till Valberedningen i Climeon AB (publ)_nytt förslag_2023 VIEW PDF
Bilaga A Teckningsoptionsvillkor VIEW PDF
Fullmaktsblankett Climeon AB-årsstämma 2023 VIEW PDF
Styrelsens förslag till beslut om incentiveprogram 2023 VIEW PDF
Protokoll årsstämma Climeon AB (publ) VIEW PDF

KONTAKT

Vänligen kontakta oss angående årsstämman via vår IR-e-postadress: