Välkommen till årsstämma i Climeon AB (publ)

Datum: 19 maj 2020

Tid: 16:00

Plats: Torshamnsgatan 44, 164 40 Kista

 

Vem har rätt att delta?

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

  • dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör onsdagen den 13 maj 2020, och
  • dels ha anmält sig hos bolaget genom anmälan via bolagets hemsida på eller via e-mail alternativt per brev till Climeon AB, att Marika Hverén, Torshamnsgatan 44, 164 40 Kista senast kl. 16.00 den 13 maj 2020. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, eventuellt ombud eller biträden samt kontaktuppgifter uppges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 13 maj 2020, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda dag.

Ombud och fullmakt

Aktieägares rätt vid bolagsstämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakt skall vara daterad och underskriven och skall medtas i original till årsstämman. Företrädare för juridisk person skall medta bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Viktig information med anledning av Covid-19

Med anledning av coronaviruset hänvisas till separat information på bolagets hemsida gällande vissa föreslagna åtgärder vid årsstämman 2020 för att minska risken för smittspridning, bl a innebärande att inget VD-anförande kommer att hållas under stämman. VD:s anförande kommer att publiceras på bolagets hemsida vid ett senare tillfälle, i nära anslutning till stämman.
Läs mer om våra Covid-19-åtgärder här.

Anmälan

Anmälan till stämman är stängd.

 

DOKUMENT

Kallelse till årsstämma i Climeon AB VIEW PDF
Instruktion till valberedningen VIEW PDF
Fullmaktsformulär AGM VIEW PDF
Valberedningens redogörelse VIEW PDF
Valberedningens motiverade yttrande VIEW PDF
Förslag ersättningar VIEW PDF
Protokoll VIEW PDF
Bilaga VIEW PDF