Bolagsstämma

ÅRSSTÄMMA 2020

Årstämman 2020 kommer att hållas i Stockholm, Sverige, den 19 maj 2020. För mer information och tillhörande dokument, vänligen följ nedanstående länk.

Extra bolagsstämma

EGM 2019

Extra bolagsstämma 2019 hölls i Stockholm, Sverige, den 17 december 2019. För mer information och tillhörande dokument, vänligen följ nedanstående länk.

Bolagsstämma

ÅRSSTÄMMA 2019

Årsstämman 2019 hölls i Stockholm, Sverige. För mer information om årsstämman och tillhörande dokument, vänligen följ nedanstående länk.

ÅRSSTÄMMA FAQs

Vem har rätt att delta?

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken enligt utsatt datum.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara verkställd i samband med sista anmälningsdag bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

Anmälan

Anmälan kan även ske

  • via e-mail: bolagsstamma@climeon.com eller
  • kriftligen under adress: Climeon AB, att Catarina Mellin, Torshamnsgatan 44, 164 40 Kista

Vid anmälan, vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, email, telefonnummer, samt antalet eventuella biträden.

Att poströsta eller rösta på distans är inte möjligt.

För upprättande av röstlängden kommer dina personuppgifter att databehandlas.

 

Ombud och fullmakt

Aktieägare som vill låta sig representeras genom ombud och aktieägare som är juridisk person måste anmäla sig enligt nedan. Sker deltagandet med stöd av fullmakt skall denna, jämte - för det fall fullmaktsgivaren är juridisk person - vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet, insändas till bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakt måste uppvisas i original. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär, vänligen se Fullmaktsformuläret.

Om du ska företräda ett företag (eller annan juridisk person) måste du ha en fullmakt. Den ska dels skickas in till oss i förväg, dels tas med i original till stämman. Enklast är att du mejlar den till bolagsstamma@climeon.com. Ifall du är firmatecknare räcker det med registreringsbevis.

ÅRSSTÄMMA DOKUMENT

2019 Villkor för teckningsoptioner_092019 VIEW PDF
2019 Villkor för teckningsoptioner_042019 VIEW PDF
2019 Protokoll VIEW PDF
2019 Bilaga 1_092019 VIEW PDF
2019 Bilaga 1_042019 VIEW PDF
2019 Bilaga 2 VIEW PDF
2019 Kommuniké VIEW PDF
2019 Årsredovisning 2018 VIEW PDF
2018 Fullmaktsformulär VIEW PDF
2018 Kallelse VIEW PDF
2018 Villkor för teckningsoptioner  VIEW PDF

INFORMATION FÖR INVESTERARE

Följ länkarna nedan för att hitta ytterligare information för dig som investerare.